(Pieczęć sklepu)                                                                                                                                 (miejscowość, data)

                                                               PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY ...……………………………


(Proszę wypełnić czytelnie DUŻYMI LITERAMI)

Zgłaszający reklamację:
1. Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
3. Telefon: ......................................................................... 4. Adres e-mail: ……………………….……………………………………….
Dane o towarze (paragon):
5. Data i miejsce zakupu: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
6. Rodzaj towaru, cena: ………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….
7. Opis zaistniałych wad: ………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Data ujawnienia się wady:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. W jakich okolicznościach pojawiły się wady: …………………………………………………………………………………………………………….
10. Sposób użytkowania i konserwacji:……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Żądanie konsumenta (niepotrzebne skreślić):
naprawa / wymiana na nowy / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., poz. 827) Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
12. Podstawa żądania: towar posiada wady fizyczne lub prawne, w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U., poz. 827).
13. Przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji: niniejsza reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty przyjęcia. W tym czasie Reklamujący otrzyma stanowisko sprzedającego odnośnie zgodności towaru z umową oraz żądania reklamującego. W przypadku konieczności przeprowadzenia badania towaru wymagającego dłuższego okresu czasu, reklamujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni o takiej okoliczności, jej przyczynie oraz terminie ostatecznego ustosunkowania się do jego żądań.
Podpis reklamującego: Podpis przyjmującego reklamację:
……………………………………… ………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oświadczenia Reklamującego:
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 2-4 protokołu reklamacji, stosownie do wyboru Sprzedającego.
Zobowiązuję się do poinformowania Sprzedającego na piśmie lub mailem na adres: sklep@sportrun.pl o każdej zmianie w zakresie danych kontaktowych.
Stanowisko Sprzedającego o sposobie załatwienia reklamacji odbiorę osobiście / proszę przesłać pocztą/e-mailem (niepotrzebne skreślić).