REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.sportrun.pl zwanym dalej "Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Właścicielem Sklepu jest Mariusz Socha, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sportrun Socha Mariusz”, 43-100 Tychy, ul. Wyszyńskiego 48. NIP: 6462612829, REGON: 240504045. Wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta TYCHY pod nr .

 3. Ze sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną - adres e-mail sklep@sportrun.pl ; telefon - +48 32 7201244; listownie - pod adresem Sportrun -  ul. Wyszyńskiego 48, 43-100 Tychy

 4. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.sportrun.pl

 5. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 7. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie, Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem pkt.8.

 8. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.

 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

 3. Firma SPORTRUN wystawia na zakupiony towar faktury VAT na prośbę Zamawiającego.

 4. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem. Towar zostanie wydany klientowi (przekazany do wysyłki lub udostępniony do odbioru w sklepie stacjonarnym) w terminie do 5 dni roboczych (maksymalny czas kompletowania zamówienia) od dnia dokonania płatności, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 

 5. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.

 6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. Klient jest zobowiązany, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, odebrać zamówiony towar w sklepie w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego skompletowanie zamówienia.                                                                                                                                                                                            

 7. W przypadku wymiany na inny towar (rozmiar, model) klient zobowiązany jest do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie sklepu, wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.

3. ZWROTY/WYMIANY

 1. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.

 2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem punktu 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (do zachowania terminu liczy się data wysłania oświadczenia).

 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Dodatkowo konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Niniejsze postanowienie nie narusza ust. 2 powyżej.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

 5. Zwrotowi lub wymianie nie podlega towar noszący ślady użytkowania.

 6. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli Klient zapłacił gotówką w sklepie stacjonarnym zwrot również zostanie dokonany gotówką w sklepie; jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto Klienta; jeśli płatność została dokonana kartą – pieniądze zostaną zwrócone na kartę płatniczą. W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres sklep@sportrun.pl.

 7. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 10 dni od daty otrzymania przez nas formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta oraz (jeśli zamówienie zostało opłacone za pobraniem) przesłania przez niego numeru konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 9. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego,  wraz z  protokołem zwrotu/wymiany dostępnym na stronie sklepu http://www.sportrun.pl/content/2-protokol-zwrotu-wymiany

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 11. a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  f)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  g)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  h)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

  i)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

 3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową.

 4. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 6. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne, Kupujący może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

 7. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

 8. Reklamacje należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego,  wraz z dowodem zakupu oraz protokołem dostępnym na stronie sklepu http://www.sportrun.pl/content/3-protokol-reklamacyjny

 9. W przypadku płatności kartą podarunkową istnieje tylko możliwość wymiany na inny model buta (za dopłatą lub bez) lub oddanie karty podarunkowej. Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani tez wypłaty części kartą podarunkową a reszty gotówką.

5. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Promocje nie łączą się.

 2. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

6. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do sądu polubownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.sportrun.pl . Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.